Ciele projektu

Strategický cieľ projektu
Zavedenie nových progresívnych foriem vzdelávania pre deti v špeciálnej základnej škole spojené s účinnými nástrojmi a špeciálnymi didaktickými pomôckami - priamo súvisí s globálnym cieľom operačného programu. Veľká časť aktivít  projektu je venovaná IKT  a jej využitie v nových formách vzdelávania na škole.

Väzba na príslušné ciele výzvy
Cieľ opatrenia definovaný vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP 
Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. 
Tento cieľ bude realizáciou projektu naplnený formou inovovaných predmetov za pomoci nových progresívnych foriem vzdelávania s účinnými nástrojmi a špeciálnymi didaktickými pomôckami, čo prinesie zvýšenie možnosti uplatnenia sa absolventov na trhu práce.

Špecifické ciele projektu 
1. Nadobudnutie vedomostí žiakov spoluprácou so zvieratami  
2. Získanie vedomostí žiakov cestou terapií
3.Dosiahnutie odborných znalostí a mechanických skúseností cestou remeselnej prace

4. Získanie vedomostí a praktických skúseností novou formou účinného praktického školenia IKT

Väzba na strategický cieľ projektu
Naplnenie všetkých špecifických cieľov projektu jednoznačne smeruje k naplneniu strategického cieľa projektu - Zavedenie nových progresívnych foriem vzdelávania pre deti v špeciálnej základnej škole spojené s účinnými nástrojmi a špeciálnymi didaktickými pomôckami.