O projekte

 

Názov projektu:  Nové formy vzdelávania na OUI Valaská

 

Začiatok realizácie projektu: 01.10.2009

Koniec realizácie projektu: 30.06.2012

 

Dopytovo-orientovaný projekt

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

 

Názov projektu: Nové formy vzdelávania na OUI Valaská

Operačný program: Vzdelávanie

Spolufinancovaný : Európskym sociálnym fondom

Prioritná os:1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

ITMS kód projektu: 26110130280

Kód výzvy:OPV-2008/1.1/04-SORO