IKT v škole

Prostredníctvom  aktivity 4.1. zvyšujeme informačnú gramotnosť učiteľov  aj  žiakov. Nákupom moderných technológií a ich integráciou do výchovno-vzdelávacieho procesu v škole vytvárame  nové poznávacie situácie. Využívame  rôzne formy  a zdroje v edukácii pre komplexný rozvoj všetkých komponentov počítačovej gramotnosti.  Zamerali sme sa na:

  • Získanie špecifických vedomostí s multimediálnou technikou a prídavnými zariadeniami 
  • Podporu internetizácie vzdelávacieho obsahu tvorbou e-learningu na škole
  • Podporu aplikovania IKT do vzdelávania v špeciálnom školstve
  • Poskytnutie možnosti získania počítačovej gramotnosti žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a tým zlepšenia ich uplatnenia na trhu práce
  • Vytvorenie databázy vyučovacieho softwaru vhodného pre cieľovú skupinu a jeho následné využívanie vo vyučovacom procese

Vďaka projektu Nové formy vzdelávania sme vytvorili plnohodnotnú multimediálnu učebňu informatiky. Preškolením v práci s prezentačnou technikou pedagogickí zamestnanci získali  špecifický druh vzdelania, ktorý im napomáha efektívne sprostredkovať žiakom obsah vzdelávania. Na škole vznikli 2 nové predmety Informatika a Informatická výchova s podporou elektronického učebného obsahu, ktorý sa tvorí pre konkrétnych žiakov so špecifickými výchovnovzdelávacími potrebami.