Otázky a odpovede

Môžu hipoterapiu navštevovať v rámci vyučovania všetci žiaci?

Hipoterapia je určená pre všetkých žiakov. Žiaci však musia mať odporúčania od odborného lekára, pretože pri niektorých diagnózach sa hipoterapia neodporúča. (napr. ochorenia kĺbov, v niektorých prípadoch pri oslabení krčných stavcov- downov syndróm...)
 

Na ktorých predmetoch sa žiaci stretnú s hipoterapiou?

Hipoterapia v rámci vyučovania bude aplikovaná do hodín zdravotnej telesnej výchovy.

V akej podobe prebieha hipoterapia na škole?

Hipoterapia neznamená len jazdenie na koni. Hipoterapiou podporujeme aj vzdelávanie žiakov  pedagogicko-psychologické jazdenie. Žiaci si hravou formou osvojujú získané poznatky, alebo nadobúdajú nové. Hipoterapia sa prevádza cielene  dlhodobými a krátkodobými aktivitami.

Aké prínosy má učebňa snoezelen pre žiakov?

Snoezelen je učebňa pre relaxáciu prostredníctvom jemnej stimulácie. V mnohých prípadoch ide aj o kontakt s ostatnými v príjemnej atmosfére. Keďže neexistuje tlak na dosiahnutie niečoho a dochádza k vytvoreniu dôvery, môže prísť k zlepšeniu komunikácie medzi zúčastnenými.

Môžem ako rodič navštíviť učebňu snoezelen so svojím dieťaťom?

Je to možné v prípade detí s ťažkým a kombinovaným postihnutím, ktoré sú úzko naviazané na rodiča. V takých prípadoch je prítomnosť rodiča v učebni potrebná.

Prevádzate canisterapiu aj na vysunutom pracovisku v Hronci?

Od školského roku 2012/2013 bude canisterapia aplikovaná aj pre žiakov tried vzdelávajúcich sa v Hronci v špecializovanej miestnosti.

Ako implementujete muzikoterapiu do vyučovania?

Z oblasti muzikoterapie implementujeme do vzdelávania najmä: hry so spevom, hry s rytmom, hudobno-pohybové hry, hry s hudobnými nástrojmi. Pri aktivitách využívame pomôcky ktoré nám boli dodané z projektu "Nové formy vzdelávania na OUI".