Ergoterapia

Ergoterapia -  liečba prácou, je liečebnovýchovná metóda, ktorá využíva rôzne formy  zamestnávania a je postavená na skúsenostiach, cez príťažlivú činnosť žiakov, ktorými  možno dosiahnuť pozitívne zmeny v osobnostnom rozvoji žiakov. Prostredníctvom zmysluplného zamestnávania usiluje o zachovanie a využívanie schopností jedinca potrebných pre zvládanie bežných denných, pracovných, záujmových a rekreačných činností u osôb akéhokoľvek veku s rôznym typom postihnutia (fyzickým, zmyslovým, psychickým, mentálnym alebo sociálnym znevýhodnením). Podporuje maximálne možné začlenenie jedinca do bežného života, pričom rešpektuje jeho osobnosť a možnosti.

Ciele ergoterapie :

  • zlepšenie telesných a psychických funkcií na každom stupni mentálneho postihnutia
  • zlepšenie narušeného správania (upokojenie)
  • zlepšenie fyziologických orgánov
  • vzbudenie záujmu o prácu namiesto pohodlnej nečinnosti
  • odvádzanie prebytočnej energie
  • vytváranie bežných životných situácii spojených s pracovnou činnosťou
  • zvýšenie sebavedomia a sebahodnotenia
  • zvýšenie schopnosti sústredenia a manuálnej zručnosti
  • u uzavretých žiakov získanie k spolupráci.