Kurz ergoterapie

Odborné učilište internátne Valaská poskytlo svojim pedagógom na dni 22. – 25. 2. 2010 svoje priestory, aby sa mohol uskutočniť kurz zameraný na získanie informácií v odbore Ergoterapia. Odborným garantom vzdelávacieho kurzu bola Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave. Obsah kurzu bol rozdelený na viac pracovných dní, pričom najviac výučby bolo realizovanej formou praktických  ergoterapeutických aktivít. Cieľom vzdelávacej aktivity bolo sprostredkovať účastníkom výcvikovou formou základné vedomosti a zručnosti v danej oblasti a skvalitniť obsah činností pedagogických zamestnancov.

Lektori kurzu spustili výučbu teoretickou časťou zameranou na úvod do problematiky terapií všeobecne, neskôr sa venovali téme psychoterapia. Program kurzu pokračoval praktickou časťou, v ktorej  lektorka poukázala na využívanie ergoterapie pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami, zoznámila účastníkov s materiálmi a technikami, ktoré sa dajú využívať pri uplatňovaní ergoterapie. Záverečnou časťou kurzu bol samotný nácvik praktických činností s rôznymi druhmi materiálu.

Kurz ergoterapie bol ukončený záverečnou skúškou, ktorá pozostávala zo zhotovenia a predvedenia pomôcky spolu s popisom terapeutického účinku na vybranú cieľovú skupinu žiakov. Všetci zúčastnení pedagógovia kurz úspešne ukončili a získali certifikáty potrebné pri uplatňovaní ergoterapeutických techník v škole.