Muzikoterapia

liečba hudbou, vhodná pre všetky vekové kategórie.  Muzikoterapia je metóda, ktorá cielene využíva hudbu,  jej aktívne a receptívne zložky na zlepšenie, upravenie, udržanie  mentálneho , fyzického a  emocionálneho zdravia. V edukácii prvky muzikoterapie využívame najmä pri tvorbe stimulačných programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Ciele muzikoterapie :

  • podpora osobnostného rozvoja, komunikácie, kooperácie
  • rozvíjanie senzomotorických, sebaobslužných zručností, zlepšenie sociálnej integrácie
  • korekcia narušeného správania
  • otváranie emocionálnych kanálov
  • prežívanie estetického zážitku
  • zvyšovanie sebavedomia, sebapoznania a sebavyjadrenia
  • podpora spontánneho a tvorivého prejavu