Dramatoterapia

využíva dramatické postupy, upravuje psychické poruchy, sociálne vzťahy, dôsledky somatického, alebo mentálneho postihnutia. Podporuje osobnostný rast každého jednotlivca, podporuje duševnú a fyzickú integráciu ,napomáha pri získavaní vnútornej motivácie a schopnosti  lepšie sa orientovať vo svojich problémoch  a začleniť sa do spoločnosti.

Ciele dramatoterapie

  • rozvíjanie komunikačných zručností, telesných a psychických funkcií
  • korekcia narušeného správania
  • vzbudenie záujmu o prácu namiesto pohodlnej nečinnosti
  • zvýšenie schopnosti sústredenia
  • rozvíjanie empatie, tvorivosti , fantázie, kreativity, emocionality
  • rozvíjanie sebadôvery a sebauvedomovania
  • vytváranie pocitu zodpovednosti, samostatnosti, zlepšenie sebaovládania