O škole

Odborné učilište internátne  vo Valaskej vzniklo v roku 1986. Odborné učilište internátne zastrešuje 4 školy: špeciálnu materskú školu, špeciálnu základnú školu, odborné učilište, praktickú školu a internát. V súčasnosti je to jediné zariadenie na Slovensku s takýmto komplexným výchovno–vzdelávacím programom pre handicapované deti.
Hlavným cieľom Odborného učilišťa internátneho vo Valaskej  je podpora výchovy a vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím. O vzdelávanie žiakov sa na škole stará:  43  pedagogických zamestnancov z  toho 34 žien a 9 mužov. Prioritou pedagógov je ďalšie vzdelávanie a skvalitňovanie vzdelávacieho procesu novými prístupmi, nápadmi a inovatívnymi technikami nadväzujúcimi na miestne zvyklosti a kultúru.

Školské zariadenie vzdeláva v  26 triedach 214 žiakov z toho 19 žiakov sa vzdeláva podľa špeciálneho individuálneho učebného programu pre variant C ( sú to žiaci s Downovým syndrómom, autizmom , kvadruparézou, hemiparézou, dystrofickou atrofiou, kombinovanými postihnutiami, ťažko zdravotne postihnutí.)
Na zefektívnenie práce pedagógov sú zriadené v rámci možností špecializované učebne napr. logopedická učebňa, triedy s individuálnym vzdelávacím programom,  počítačová učebňa a pod.
Väčšina žiakov sú deti zo znevýhodneného rodinného prostredia hlavne z rómskych rodín. Škola  poskytuje materiálnu, finančnú a odbornú  pomoc pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu aj pri voľno-časových aktivitách žiakov školy. Žiaci úspešne pracujú  v 15 krúžkoch rôzneho zamerania (počítače, výtvarné a umelecké činnosti, šport ...).

Úlohou školy je vytváranie vhodných podmienok pre vzdelávanie, zvyšovanie kvality vzdelávania, pôsobenie na lepšie postavenie a uplatnenie žiakov s mentálnym postihnutím v spoločnosti a na trhu práce.