Ergoterapia pre deti so ŠVVP

OUI Valaská poskytuje svojim žiakom nielen kvalitné vzdelávanie prispôsobené ich individuálnym schopnostiam a možnostiam, ale je doplnené aj o uplatňovanie ergoterapeutických techník. Tie sa realizujú najmä v praktickej škole, ale aj na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania v špeciálnej základnej škole. Vhodne zvolená pracovná činnosť podporuje u žiakov telesné aj psychické funkcie, zlepšuje jemnú aj hrubú motoriku, pamäť, vnímanie, pozornosť, predstavivosť, kreativitu, napomáha ku konverzácii, spolupráci, rozhodovaniu, uvoľňuje napätie či upevňuje sebadôveru dieťaťa. Žiaci majú možnosť pracovať v bežnej triede či v dielňach. Najviac používaným materiálom pri uplatňovaní prvkov ergoterapie je prírodný materiál, textil, modelovacie hmoty, drevo, papier. Pri práci s deťmi rešpektujeme ich vekové osobitosti a záujmy. Prínosom tvorby je nielen pozitívna zmena ale aj nová činnosť, ktorú si žiaci osvoja.