Aktivity projektu

1.1 Tvorba nových foriem učenia cestou hry

Úlohou aktivity  je vytvoriť optimálne prostredie, ktoré by viedlo  k zmene vzťahov k sociálnemu prostrediu i rozvoju vlastnej osobnosti. Hra je výrazovým prostriedkom a životnou potrebou dieťaťa. Je zdrojom dôležitých diagnostických údajov, aktuálnych podnetov, stimuluje senzomotorický  a  podporuje sociálny vývin. Keď iné metódy nemožno použiť, alebo už nie sú účinné využijeme pozitívne pôsobenie psa a koňa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. V priebehu trvania projektu získali špeciálni pedagógovia špecifické teoretické a praktické vedomosti nevyhnutné pre aplikovanie canisterapie, hipoterapie a terapie hrou vo výchovno-vzdelávacom procese na odbornom učilišti a praktickej škole.

Aktivita pozostáva z 3 podaktivít:

a) Začlenenie canisterapie do vyučovania

b) Začlenenie hipoterapie do vyučovania

c) Začlenie terapie hrou do vyučovania

 

2.1 Tvorba nových foriem učenia cestou rozvoja osobnosti zážitkom

Aktivita zahŕňa vzdelávanie pedagógov v oblasti : dramatoterapie, muzikoterapie a  artterapie.  Prvky terapií sú súčasťou výchovno-vzdelávacích predmetov v Školskom vzdelávacom programe. Didaktická technika a inovatívne prístupy skvalitňujú edukáciu a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ponúkajú priestor pre komplexný osobnostný rozvoj. Overené prístupy  nájdu uplatnenie  v predmete Tvorivá dielňa.

Aktivita pozostáva z 3 podaktivít:

a) Začlenenie artterapie do vyučovania

b) Začlenenie dramatoterapie do vyučovania

c) Začlenie muzikoterapie do vyučovania

 

3.1 Tvorba nových foriem učenia cestou pracovných návykov

Aktivita sa zameriava na ergoterapiu - liečbu prácou. Je liečebno-výchovná metóda, ktorá využíva rôzne formy  zamestnávania a je postavená na skúsenostiach, cez príťažlivú činnosť žiakov, ktorými  možno dosiahnuť pozitívne zmeny v osobnostnom rozvoji žiakov. Prostredníctvom zmysluplného zamestnávania usiluje o zachovanie a využívanie schopností jedinca potrebných pre zvládanie bežných denných, pracovných, záujmových a rekreačných činností u osôb akéhokoľvek veku s rôznym typom postihnutia (fyzickým, zmyslovým, psychickým, mentálnym alebo sociálnym znevýhodnením). Podporuje maximálne možné začlenenie jedinca do bežného života, pričom rešpektuje jeho osobnosť a možnosti.

Ciele ergoterapie:

a) zlepšenie telesných a psychických funkcií na každom stupni mentálneho postihnutia

b) zlepšenie narušeného správania (upokojenie)

c) zlepšenie fyziologických orgánov

d) vzbudenie záujmu o prácu namiesto pohodlnej nečinnosti

e) odvádzanie prebytočnej energie

f) vytváranie bežných životných situácii spojených s pracovnou činnosťou

g) zvýšenie sebavedomia a sebahodnotenia

h) zvýšenie schopnosti sústredenia a manuálnej zručnosti

i) u uzavretých žiakov získanie k spolupráci.

 

4.1  Príprava a realizácia kurzov pre účinné využívanie IKT

Prostredníctvom  aktivity 4.1. zvyšujeme informačnú gramotnosť učiteľov  aj  žiakov. Nákupom moderných technológií a ich integráciou do výchovno-vzdelávacieho procesu v škole vytvárame  nové poznávacie situácie. Využívame  rôzne formy  a zdroje v edukácii pre komplexný rozvoj všetkých komponentov počítačovej gramotnosti.  

Zamerali sme sa na:

Získanie špecifických vedomostí s multimediálnou technikou a prídavnými zariadeniami

Podporu internetizácie vzdelávacieho obsahu tvorbou e-learningu na škole

Podporu aplikovania IKT do vzdelávania v špeciálnom školstve

Poskytnutie možnosti získania počítačovej gramotnosti žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a tým zlepšenia ich uplatnenia na trhu práce

Vytvorenie databázy vyučovacieho softwaru vhodného pre cieľovú skupinu a jeho následné využívanie vo vyučovacom procese.