O nás

Našou prvoradou úlohou je študentov dobre pripraviť na ďalší život a začlenenie sa do spoločnosti.  V súlade s požiadavkami súčasnej aj budúcej praxe venujeme zvláštnu pozornosť kvalitnej výuke všeobecnovzdelávacích, odborných predmetov s podporou informačných technológií. V potrebnej miere uplatňujeme individuálny prístup a staráme sa o to, aby študenti získali nielen dostatok znalostí, ale aby sa rozvinuli aj ich schopnosti samostatne uvažovať a jednať. Vytvorili sme projekt Nové formy vzdelávania, aby sme žiakom sprostredkovali aj iné zážitky a podnety. Cez terapeutické a hrové aktivity sme sa snažili motivovať žiakov ku vzdelávaniu.

Názov projektu:  Nové formy vzdelávania na OUI Valaská

 

Začiatok realizácie projektu: 01.10.2009

Koniec realizácie projektu: 30.06.2012

 

Dopytovo-orientovaný projekt

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

 

Názov projektu: Nové formy vzdelávania na OUI Valaská

Operačný program: Vzdelávanie

Spolufinancovaný : Európskym sociálnym fondom

Prioritná os:1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

ITMS kód projektu: 26110130280

Kód výzvy:OPV-2008/1.1/04-SORO

                                                                                     

                                                                               

   

Anketa

Páči sa Vám naša webstránka?

Celkový počet hlasov: 57

Novinky

Webová prezentácia bola spustená

06.10.2010 00:00
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. Na tejto stránke Vás budeme informovať o aktivitách a novinkách v projekte Nové formy vzdelávania na OUI Valaská. Chceme sa s Vami podeliť o naše skúsenosti pri zavádzaní nových foriem do vyučovania s žiakmi so špeciálnymi výchovnovzdelávacími...