Formy a metódy

Formy canisterapie

Individuálna - vhodná pre imobilných klientov, s možnosťou zamerania na polohovanie.

Skupinová - určená viacerým klientom, skôr mobilným, zameraná prevažne na aktívu činnosť.

Pohybová

Podmienkou úspešnej realizácie canisterapie je pravidelnosť, dokonalá súhra psovoda - inštruktora CT a jeho psa, ako aj tímová spolupráca inštruktorov s odbornými pracovníkmi zariadení:

  • psychológmi,
  • pedagógmi,
  • logopédmi,
  • zdravotníckym personálom,
  • rehabilitačnými pracovníkmi,
  • lekármi,
  • či rodičmi klientov.

Veľmi dôležitý je správny výber  psov - ich povahové vlastnosti, príprava, výchova

Metódy canisterapie

Animal Assisted Activities (AAA) - aktivity za asistencie psa sú motivačným, výchovným, odpočinkovým, alebo terapeutickým prostriedkom, zameraným na zvýšenie kvality života klienta. Výsledky sa dajú vyjadriť "len" ako radosť, šťastie, spokojnosť.Pri Animal Assisted Therapy (AAT) - terapii za asistencie psa je pes, ktorý spĺňa špecifické požiadavky, neoddeliteľnou súčasťou liečebného procesu. AAT je riadená, alebo vedená profesionálom s odbornou špecializáciou v rámci jeho zamestnania. Táto metóda má stanovený cieľ (napr. rozvoj motoriky, verbálnej komunikácie, a pod.), výsledky sú objektívne pozorovateľné a merateľné, celý proces je zdokumentovaný a vyhodnocovaný.

 Animal Assisted Education (AAE) - vzdelávanie za účasti psa. Kontakt dieťaťa a psa využívaný hlavne pri špecifických poruchách učenia. Pri bežnom vyučovacom procese môže pes pôsobiť ako motivačný prvok, resp. ako učebná pomôcka. Táto metóda vyžaduje prítomnosť alebo spoluprácu s pedagogickým personálom.