Etapy realizácie

Splnenie právnych náležitostí

Samotnú realizáciu CT je potrebné zosúladiť s právnymi normami platnými na území SR. Súčasne zariadenia disponujú internými predpismi, s ktorými musíme byť oboznámení a musíme sa ich pridržiavať. Pred začatím realizácie sa musí spracovať  dokumentácia :

  • Zmluvy so zariadeniami
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu
  • odporúčanie lekára
  • ochrana osobných údajov a pod.

Počas samotnej CT - na základe analýzy jej priebehu a výsledkov - pružne prispôsobujeme, resp. meníme štruktúru skupiny v súlade so stanovenými cieľmi a potrebami klientov. Je totiž možné, že niekto z vopred do skupiny vybratých klientov v konečnom dôsledku nespolupracuje, prípadne sa do skupiny nevčlení a pod.

Samotná realizácia canisterapia

V procese realizácie CT sa musí  postupne vyšpecifikovať:

Vhodná metodológia

Vypracovať  individuálne plány, ktoré rámcovo determinujú činnosti realizované počas CT klientov pred, počas a po terapii. Záznamy sú spracované písomne, popr. aj graficky. V grafe je vyjadrená úroveň motivácie a aktivity jednotlivých klientov ako aj celkový dojem zo skupinovej spolupráce. Každé stretnutie - hodnotenie pred, počas, po terapii, grafy, popr. súhrnné správy, umožňujú získať spätnoväzbové informácie o realizácii CT.